Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Jeśli jesteś Konsumentem, przysługuje Ci 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, licząc od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wejdzie w posiadanie zakupionego Towaru.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, zobowiązana jest poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub formularza dostępnego na  naszej stronie tj. www.snstudio.pl. Zwracane produkty należy dokładnie zabezpieczyć, włożyć do środka wypełniony formularz zwrotu oraz oryginalny dowód zakupu. Paczkę należy odesłać na adres:

SN Studio Katarzyna Kaczmarek

ul. Daleka 10/2

60-124 Poznań

Z dopiskiem “ZWROT”

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, zwrócimy Tobie wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).

5. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Ciebie w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku ze zwrotem Towaru.

6. Zastrzegamy możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, zobowiązana jesteś do odesłania Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży.

8. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Reklamacje dotyczące Towarów

1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłączamy odpowiedzialność wobec Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Ponosimy odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

a) przesłane na adres pod którym się znajduje Punkt handlowy Sprzedawcy,

lub

b) złożone osobiście w Punkcie handlowym Sprzedawcy,

lub

c) przesłane na adres e-mail: sklep@snstudio.pl

4. W reklamacji podaj swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wykrycia wady Towaru. Do reklamacji powinnaś załączyć dowód zakupu Towaru.

5. W celu złożenia reklamacji dopuszczalne możesz skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na naszej stronie tj. www.snstudio.pl.

6. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru powiadomimy Cię drogą mailową lub telefoniczną.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Podejmujemy działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Powinnaś niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu możesz zgłaszać mailowo pod adres e-mail: sklep@snstudio.pl.

4. W reklamacji powinnaś podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.